Miljöinvertering

Green Extreme har ansvarat för att gennemføre inverteringerne för både växter och djur i området, hvor vindkraftverket planeres. Green Extreme och markägaren har stora ekonomiska intressen i att få genomföra vindkraftprojektet och därmed ett stort intresse för att visa så lite djur- och växtliv som möjligt, vilket är en mycket olycklig sammanblandning av intressen. Det er i alt afsat 3 dagar till inverterar for fladdermus och 3 dagar för fugleinverteringer. Det är så groteska liten och undrar om myndigheterna kan godkänna det. Som jämförelse kan sägas att en sådan Finland har riktlinjer för havørnsinverteringer som ensam tar minst 80 timmar. Se her: https://docs.google.com/open?id=0BzHgo172a_OVT2VOcWtDQm5NajQ

Der finns också ett dokument från Sveriges Ornitologiska Förening: https://docs.google.com/open?id=0BzHgo172a_OVNkxyQ2E2LWx1LWc

Det finns inga fastställda nationella krav på vad en fågelinventering skall innehålla och hur den skall göras. Flera länsstyrelser har dock egna krav. SOF har i flera år krävt, att det skall upprättas krav för såväl fågelinventeringarna som hela Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Miljödomstolen har i ett par domar påpekat att det ofta finns brister, men ännu har inget hänt. Inom nuvarande lagstiftning är det möjligt att göra mycket lite invertering

I forbindelse med planeringen af Hagstad vindkraftverk har Green Extreme oplyst "Det kommer även att ske en inventering som rör kultur för nya vägar och runt vindkraftverken". Vi har besökt opsätningsplatserne og det visat sig vara redan avverkas mängden skog i området omkring både vindkraftverk 1,2 og 3. Markägeren har tilladelse til avverkning av 23 ha svarande til 230.000 km2, enligt uppgifter från Skogstyrelsen. Dessutom, i förhållande till de inlämnade kartorna i miljöanmellan nästan 500 meter ny skogvej för användning i samband med avverkningen fram vindkraftverk 3. Stefan Ek, som er markejeren har oplyst at der inte er en meter nybyggd väg det är upprustad befintlig väg som är förbättrad för att få ut virket efter avverkning som gjordes 2009 och der sket enl. skogsvårdsstyrelsens regler. Avverkningerne har inträffat i en period av de senaste 0-3 år och hos både markägaren och granner. Avverkningerne är helt eller delvis hänt redan innan skogejeren har kontaktat Green Extreme. Det är olyckligt att markägaren (och grannar som också planerer vindkraftverker) gör store avverkninger i området innan ett miljöinvertering eftersom man riskerar vilda djur- och växtliv försvinner innan inverteringen utförs. Träd med bon av rovfåglar kan redan skördas innan inversion börjar. Föryngringsavverkningar större än 0,5 ha ska anmälas till Skogsstyrelsen 6 veckor innan avverkning påbörjas. Normalt skrivs inga beslutet och tillstånd gives rutinmässigt. Skogvårdsstyrelsen undersøker uppenbarligen inte om der levar rödlistade växt-och djurarter i området innan tillståndet ges.

Gallinago Natur som utfører inverteringerne for Green Extreme har oplyst :

"Fågelinventeringarna görs dels enligt normerna för linjetaxering i kombination med punkttaxering. Detta innebär att linjer à 1 km (eller i vissa fall kortare) inventeras, med 5-minuters punkttaxering i noder och avslut. Utöver detta inventeras området okulärt för att dels få en bättre översikt, och dels för att i bästa mån upptäcka rovfågelshäckningar. Under juni kommer även nattskärra inventeras vid ett tillfälle".

Fladdermusinventeringen görs utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer för fladdermusinventering inför eventuell vindkraftsetablering, vilket innebär att ett område som sträcker sig ca 2 km utanför den aktuella vindparken inventeras både med handhållen detektor och med automatiska detektorer. Detta kommer att göras under minst tre besök juni-augusti (möjligtvis sept).

Utöver inventeringarna ovan bedöms området i avseende på både fågelpotential och fladdermuspotential, utifrån kartmaterial, befintliga uppgifter etc."

Vaggeryd Kommun har skrevat ”Inventeringen ska vara opartisk och objektiv, innan inventeringen görs är det lämpligt att inventeraren studerar befintligt material och hör med lokal fågelklubb osv.”

 

Sammanfattningsvis är vi mycket tveksamma över för om Green Extreme og deres samarbejdspartnere kommer att företa en grundig, opartisk och objektiv undersökning av konsekvenserna på naturen, djur- och fågelliv och om de har tillräckligt lokalkundskap till at utföra denna viktiga uppgift. Vi önskar att en oväldig instans ska förestå utredningen med bistand fra grannar i området og Svensk Ornitologisk Forening. Kommunen och länet bör kräver att dessa parter alltid är involverade i en invertering.

 

Vi hör väldigt gärna av dig via e-mail eller genom att skriva en kommentar på webbplatsen, om du har information om sällsynta eller rödlistade djur och växter i området.

Se oplysninger om åtgärdsprogram för hotade arter på lensstyrelsens webplats her:

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/Atgardsprogram%20for%20hotade%20arter/Pages/default.aspx

Oplysninger om hotade arter kan också findes på www.artportalen.se

Oplysninger kan också findes på Svensk Ornitologisk hemplats; http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/vindkraft/sofs-vindkraftspolicy/

Nationellt har man tagit fram ett stöddokument för fladdermöss och fåglar, som beskriver effekter på ett bra sätt. Dokumentet hittar du här: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6467-9.pdf.

Riktlinjerna kan du hittar här: http://www.miljosamverkanf.se/download/Projekt/Vind/Vindkraft_och_hotade_arter.pdf

Hagstad Vindkraftpark verk 3 er planeret på berget i baggrunden. Stedet ligger i et vildmarksområde, hvor Vaggeryd Kommun har sagt at de inte er positiv for vindkraft. Der er foretaget mycket store afverkninger på og omkring opsætningsplatsen. Billederne et tacket juli 2012
Ny 500 m lang og mycket bred skogvej er anlagt helt fram til vindkraftverk 3. I en radie på 1000 meter fra vindkraftverk 3 kan man på artportalen.se se att her lever 7 rödlistade plante og dyre arter
Vindkraftverk 3. Utsikt fra upsatningsplatsen. Kraftverket kan formentlig ses fra minst 20 km afstand. Miljöanmelden for vindkraftsparken er endnu inte godkendt af Vaggeryd kommun og der har derfor endnu inte været samråd.
Vindkraftverk 3. Stora skogmaskiner har totalt spoleret jord og levesteder for planter og dyr. Det giver inte mycket mening at utføre inverteringer for planter og dyr omkring upsatningsplatserne efter deres levesteder er spoleret. Green Extreme och markägaren har stora ekonomiska intressen i att få genomföra vindkraftprojektet och därmed ett stort interesse för att visa så lite djur- och växtliv som möjligt. Det undrar at myndigheterna kan godkänna denna interessekonflikt.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.10 | 12:42

Man vädjar nu till miljöminister Åsa Romson om hjälp att stoppa projektet. Se här: http://skillingaryd.nu/nyheter/hagstadbor-soker-stod-hos-miljoministern

...
16.05 | 14:31

Bygglov för tre vindkraftverk i Hagstad. Beslutt vil blive overklaget. Se mere i menuen under "Bygglov bevilja".

...
16.05 | 14:19

En mycket trist dag: Bygglov för tre vindkraftverk i Hagstad: Se här:
http://skillingaryd.nu/nyheter/bygglov-for-tre-vindkraftverk-i-hagsta

...
23.12 | 14:45

ute i havet, är ju en bra ide som redan används, tillgång på lämpliga platser? Vågkraft i stället? Vad tycker sjöfarten, vindkraft syns men vågkraft?

...
Du kan lide denne side