Vindkraftspolicy for Väggeryds Kommun

Vindkraft skall inte placeras så att verken skadar riksintressen, eller så att verken påverkar viktiga landskapsbilder negativt t.ex. särskilt känsliga områden med skydd för landskapsbilden eller kulturmiljöer.

Vi anser att detta i högsta grad påverkar landskapsbilden i området. Det är idag ett mer eller mindre orört område som kommunen själv kallar ”vildmarksområde”. Det finns även kulturmiljöer i området. Att placera en vindkraftsindustri med 150 meter höga kraftverk som är bullrig og ger skugga tillsammans med långa raka breda vägar , tillsammans med stora skogsområden avverkes påverker selvsagt landskapsbilden og kulturmiljöer.


Vindkraftverk skall även placeras så att de inte medför en negativ påverkan på areella näringar, natur-, kultur- eller friluftsområden eller andra allmänna intressen. Vid byggnation av fler än ett verk bör de placeras i grupper där verken är av samma storlek och utseende.

Vindkraftverket av Hagstad kommer att orsaka en negativ inverkan på natur-och frilluftsområden. Dar lever ett antal rödlistade växt- och djurarter i området. De 3 planerade vindkraftverk planeras inte i en grupp, men spridda över ett stort område.  

Vindkraftverk skall ej lokaliseras närmare enskilda bostadshus än 500 meter. De skall heller inte lokaliseras närmare tätort eller samlad bebyggelse än1000 meter. Vid byggnation av vindkraftverk skall dialog ske tidigt med berörda av exploateringen. Alla markägare inom 500 meter från tänkt lokalisering skall beredas tillfälle att yttra sig och markägare och boende inom 1000 meter skall beredas tillfälle att yttra sig.

Ny nationell och internationell rapportering talar nu entydigt for att omfattande stressbelastning,
somnstorningar och forsamrad somnkvalite (djupsomn) uppstar vid patvingat vindkraftsbuller igenuin lantlig miljo. Dessa fakta talar for att Miljobalkens forsiktighetsprincip maste tillampas ochatt langre sakerhetsavstand maste inforas, for att ge boende intill vindkraftsindustriella anlaggningar full rattsakerhet. Att i en modern bullerberakning for moderna hoghojdsverk, hanvisa till och i berakningen inlagga svenska forlegade avstandskrav pa 500 meter, kan betraktas som ett bristande kunskap som inte lever upp till Miljobalkens grundkrav.

I avvaktan på vetenskapliga studierfinns en stor enighet om blandt forskare om en skyddsavstånd på minst 2000 m från fastighetsgräns förordas. Australien har redan ett skyddsavstånd på 2000 m på grund av oro för effekter på hälsan och samma krav har framförts i USA. Skyddsavståndet i Frankrike är 1500 m.


Vid behov skall detaljplan upprättas när det krävs avvägningar och regleringar. I enklare fall skall vindkraftsärenden hanteras som bygglov. I ärendets hantering skall även behovet av nya vägar och annan infrastruktur vägas in i bedömningen om lämplighet. Infrastrukturens påverkan på miljön skall redovisas.

Detta kan inte betraktas som ett ”enklare fall” utan om en prövning för vindkraft i området ska ske, måste det föregås av en detaljplan för området. Infrastukturens påverkan kommer att bli kraftfull på miljöet.

Tillståndsgivningen skall vara restriktiv i områden där det finns efterfrågan på mark för bebyggelse för att slå vakt om landsbygdens möjligheter att utvecklas. När det gäller störningar från vindkraftverken får buller från vindkraftverk vid bebyggelse inte överstiga 40dBa vid fasad utomhus. Skuggeffekten från vindkraftverken får högst vara 8 timmar per kalenderår.

Ny nationell och internationell rapportering talar nu entydigt for att omfattande stressbelastning, somnstorningar och forsamrad somnkvalite (djupsomn) uppstar vid patvingat vindkraftsbuller igenuin lantlig miljo.

Naturvardsverkets samlade material ger nu stod for riktvarde 35 dBA, genom regelverk for lagfrekvent ljud (2012-01-27), omrade med lagt bakgrundsljud, tonalitet samt rapport 6241, kunskapssammanstallning, nya internationella riktvarden (Tyskland, England, Danmark). Se mere her: http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Vindkraft/Riktvarden-for-ljud-fran-vindkraft/

----------------

Der finns i förslaget till Översiktsplan avsnitt som berör vindkraft i kommunen. Där kan man läsa bland annat dessa citat:

Ett av riksintresseområdena (det södra) sammanfaller med det vildmarksliknande området i skogarna söder om Bondstorp. Där är naturen i väldigt låg utsträckning påverkad av modernt skogsbruk och området är också tyst och obefolkat. Vaggeryds kommun anser att detta är ett värde som kommer att gå förlorat om vindkraftstutbyggnad sker i området och därför är man inte positiv till utbyggnad i detta område.”

Den planerade vindkraftverk 2 och 3 ligger inom vildmarken, så att kommunen knappast kan godkänna inrättandet avett verk här om de måste leva upp till sina åsikter.

"För vissa av särskildaTysta områdent ex Fjäll,Skärgård och byggnader fritid Rekommenderas riktvärdet 35dB (A).Vaggeryd kommun har beskrivit den nuvarande inställningen området som tysta och det finns fritidshuse i området. Vi anser där för uppenbart att detta värde gäller detta område (se brev till Vaggeryd kommun annat ställe på hemsidan).

I Miljöprogram för Vaggeryds kommun er angivet at "k ommunen ska ha en mycket restriktiv hållning till åtgärder som kan försämra våtmarkers miljö och naturvärden". De planerede vindkraftverker ligger i eller lige ved våtmarker. 


Vaggeryds oversigtsplan fra 2002, som gäller för närvarande hitta du her:

http://www.vaggeryd.se/privatperson/byggaochbo/samhallsplanering/oversiktsplan/oversiktsplan2002.4.566156b01297ef8e91c800010850.html

Föreslagna nya oversigts plan hittar du her:

http://www.vaggeryd.se/oversiktsplan

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.10 | 12:42

Man vädjar nu till miljöminister Åsa Romson om hjälp att stoppa projektet. Se här: http://skillingaryd.nu/nyheter/hagstadbor-soker-stod-hos-miljoministern

...
16.05 | 14:31

Bygglov för tre vindkraftverk i Hagstad. Beslutt vil blive overklaget. Se mere i menuen under "Bygglov bevilja".

...
16.05 | 14:19

En mycket trist dag: Bygglov för tre vindkraftverk i Hagstad: Se här:
http://skillingaryd.nu/nyheter/bygglov-for-tre-vindkraftverk-i-hagsta

...
23.12 | 14:45

ute i havet, är ju en bra ide som redan används, tillgång på lämpliga platser? Vågkraft i stället? Vad tycker sjöfarten, vindkraft syns men vågkraft?

...
Du kan lide denne side