Mark och Miljöoverdomstolen beslutt

Läs Mark och Miljöoverdomstolen ved Svea Hovrätt beslutt 05-13-2014 här:

https://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVbUsyaHJiX29WYWM/edit?usp=sharing

Vi önsker et möte med Mark- och Miljöverdomstolen

Sendt: 11 maj 2014 22:20
Til HSV Svea avd 6 HSV
Emne: SV P3278-14

Til
Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea Hovret


Vi önsker ett möte med Mark- och miljööverdomstolen, så vi kan gå igenom vårt klagomål i detajl innan beslut om prövningstilstand. Vi hoppas, at det är möjligt och att domstolen kommer att ta tid til detta. Oavsett vad vil vi gerna komplettera vor överklage med följande:

Ved den inventering som gjorts vid Hagstad där man dokumenterat att närområden (0-3 km från de planerade vindkraftverken) frekvent utnyttjas av 4-5 kungsörnar. Vid Palsboverket, några få kilometer norost från det planerade Hagstad Vindkraftverk, fann Miljöprövningsdelegationen ”att den föreslagna lokaliseringen är olämplig och det att detta gäller hela det föreslagna området” på grund av kungsörn. Ved et planeret vindkraftverk vid Gunnilstop-Tranhult några få kilomenter vest for Hagstad vindkraftverk har fira lokale Fågelklubb också entydigt konkluderat at vindkraftverk i detta omräde "allvorligt skulle risikera kungsönsstammens utveckling i Jönköpings län". Det planerede Hagstad Vindkraftverk er lokaliseret mitt imellem Palsbo vindkraft verk og Gunnilstop - Tranhult vindkraftverket. Alla 3 vindkraftverker är sålunda planeret i samme tysta vildmärksomräde, hvor det är dokumenterat at närområden uttnyttas av många kungsörnar.

Der kan henvisas til bifoga bilaga med resonemang och avvägningar i yttrande fra Vaggeryds Ornitologiske Förening, Värnamo Fågelklubb, Västbo Fågelklubb och Jönköbing Fågelklubb, som väsentligt också gäller ved det planerede Hagstad Vindkraftverk.

Vittnesmål på at denna mail är mottaget önskas.

Vänlig hälsninger
Jan Utzon


Sendt: 28. april 2014 00:49
Til: HSV Svea avd 6 - HSV
Cc: mmd.vaxjo@dom.se
Emne: Mål P 3278-14: Överklagande av Mark- och miljödomstolen beslut om avslag av överklagande för Hagstad Vindkraftverk

Til
Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea Hovret

Mark- och Miljödomstolen vid Växjö Tingsret beslut om avslag av överklagande för Hagstad Vindkraftverk beteckning P 229-14 överklagas härmed till Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea hovret. Dom är från den 2014-03-11.

Der henvisas til bifoga överklagande och bilag.

Överklagan till Mark- och Miljödomstolen den 5 januari 2014 och överklagan till Länsstyrelsen den 23 maj 2013 forutsättes vara läst av Mark- och Miljöoverdomstolen och mailas särskilt som bilaga i 2 mail.

Vittnesmål på at denna mail är mottaget önskas.

Vänlig hälsninger
Jan UtzonOverklaga
https://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVY1VQakh0Nno1TWs/edit?usp=sharing

Bilaga: Wind Farms and Health. 3. April 2014 by Alun Evans Professor Emeritus Belfast
University. (http://www.principia-scientific.org/wind-farms-and-health.html)
https://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVdFAzZGJwV0o1Q0U/edit?usp=sharing

Bilaga: Vittnesbrev från boende vid industriella vindkraftparker som ber er omgående avstå från exploatering nära bebyggelse. 2013-14.
http://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVX3g3TDlHb1FkZkE/edit?usp=sharing

Bilaga: How Does Wind Turbine Noise Affect People? Acoustic today. Volume 10, 2014.
http://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVT2pFdDFRNnNQZUk/edit?usp=sharing

Bilaga: En akustikers synpunkter beträffande buller från vindkraftverk.

Bernström akustik. 2014-01-29.
http://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVenQ5b1Y2Y0VuVFE/edit?usp=sharing

Bilaga. Appendix 2. Buller och Hälse. 2014.
http://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVbkVBTV8tSGh4dEU/edit?usp=sharing

Mark och Miljödomstolen i Växsjo beslutt

Läs Mark och Miljödomstolen i Växsjo beslutt 03-11-2014 här:

https://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVbGZtVEhvUEQ4UEU/edit?usp=sharing

Overklaga Mark och Miljödomstolen Vid Växjö Tingsret

Sendt: 5. januar 2014 23:01
Til: jonkoping@lansstyrelsen.se
Cc: mmd.vaxjo@dom.se;
Emne: Överklagande av Länsstyrelsens beslut om avslag av överklagande för Hagstad Vindkraftverk beteckning 403-4620-2013 och 505-5591-2013

Til
Länsstyrelsen i Jönkobings Län

Kopi: Mark och Miljödomstolen
Vid Växjö Tingsret

Länsstyrelsens i Jönkobings Län beslut om avslag av överklagande för Hagstad Vindkraftverk beteckning 403-4620-2113 och beteckning 505-5591-2013 överklagas härmed till Mark och Miljödomstolen Vid Växjö Tingsret. Der henvisas til bifoga överklagande och bilag.

Överklagan til Länsstyrelsen med bilaga från den 23. maj 2013 forutsättes vara läst av Mark och Miljödomstolen och mailes särskilt som bilaga.

Vittnesmål på at denna mail är mottaget önskas.

Vänlig hälsninger
Jan Utzon


Läs overklaga her:
https://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVNmxlX3NsUFRYbms/edit?usp=sharing

Bilaga: Infraljud fra vindkraftverk
https://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVN0RVNnRmYU14WW8/edit?usp=sharing

Bilaga: Vindkraften och Halsoeffekter
https://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVVXVNQVlYc216OHM/edit?usp=sharing

Overklaga Länsstyrelsen i Jönköbing


Sendt: 23. maj 2013 13:29
Til: miljobygg@vaggeryd.se
Cc: jonkoping@lansstyrelsen.se;
Emne: Överklagande av beslut om beviljat bygglov för tre vindkraftverk inom fastigheten Hagstad 1:14

Til Vaggeryds Kommun
Miljö- och Byggnämnden
Box 43
56821 Skillingaryd

Kopi: Länsstyrelsen i Jönköping


Vittnesmål på at denna mail är mottaget önskas.

Vänlig hälsninger

Ros-Marie Stenn - Fransson
Gunnar Fransson
Jeanette Fransson
Bengt-Inge Carlsson
Ann-Catrin Carlsson
Sadra Åhman
Tommy Hedren
Katarina Svensson
Kent Persson
Pernille Nørgaard
Jan Utzon

Læs overklaga her:
https://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVbkhXUjlQZ056bG8/edit?usp=sharing

Bilaga 1: Miljö och Byggnämden beslutt
https://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVVzRiTnQ3QVZJV00/edit?usp=sharing

Bilaga 1a: Miljö och Byggnämden beslutt
https://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVTFVDRlltbE83QjQ/edit?usp=sharing

Bilaga 2: Miljöanmalan Hagstad
https://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVUFBWdUxLbG1zekk/edit?usp=sharing

Bilaga 3: Yttrande ansokan om bygglov for Hagstad Vindkraftverk
https://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVSTdCR25rTGFBSW8/edit?usp=sharing

Bilaga 4: Kommentar till samrådsunderlag til Hagstad, avseende bulerberäkninger
https://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVUDJkZDZzeGV6MHM/edit?usp=sharing

Bilaga 5: Onitologerna Yttrande vindkraft Palsbo
https://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVMjllZVJPVDlIYkk/edit?usp=sharing

Bilaga 6: Synpunkter Kongsörn - ornitologiske forening
https://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVVWxLS2t1Ry1lVGM/edit?usp=sharing

Bilaga 7: Brev til Miljöprøvningsdelegationen
https://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVcGl5RDY3Z0pFX2c/edit?usp=sharing

Bilaga 8: Örninvertering Hagstad 2013
https://drive.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVd1R0LWdGelktZEk/edit?usp=sharing

Protest over bygglov til 3 vindkraftverk inom fastigheten Hagstad 1:14

Til Miljö och Byggnämnden, Vaggeryd Kommun
och Länsstyrelsen i Jönköbing

                                                                                                    10. maj 2013

Vi har netop pr. brev mottaget information om at Miljö- och Byggnämnden, Vaggeryd Kommun har beslutat at bevilja bygglov for 3 vindkraftverk inom fastigheten Hägstad 1:14. Beslutetäröverraskande eftersompraktiskt taget allaargument talarmot byggnadenpå denna plats.

Riktlinier for vindkraft i Vaggeryd Kommun finns i Översigtplanen 2012, som er överklagede til Forvältningsrätten . Vi undrar verkligen att Vaggeryd Milljö - och byggforvaltningen kan ge bygglov till Hagstad vindkraftverk innan beslutet från Förvaltningsrätten. Har Forvältningsrättensbeslut inte vikt for Miljö- och byggnämnden beslut? Vi kommer att begära ett beslut vänter på Forvaltningsrättens beslut. Det är vår bedömning at översigtplanen 2012 på tre punkterna har allvorlige brister i relation til vindkraft och är i motstrid med eksisterende lag, nya regelverk för lågfrekvent ljud, Miljöbalken forsigtighedsprincip och international erfarenhet (se bifoga dokument: Domstolen).
 
1) Vi önsker Miljö och Byggnämnden och Länsstyrelsen i Jönköbing relaterer sig til vor begäring om at vänte på Forvaltningsrättensbeslut snabbast muligt (en vecka).
 
Vi har granskat detta vindkraft projektet och funnit att informationen om detta projekt på många punkter är mycket bristfällig och felaktig.  Det er mycket otillfredsställande, at Miljö och Byggnämnden inte i deres motivering for beslutt har besvarat vor många viktigafrågor, som relaterer sig til den nyaste forskning på vindkraftområdet, nya regelverk, international erfarenthet och Vaggeryd Kommun egen vindkraftpolicy förplaceringavvindkraft (se bifoga dokument Yttrande ansokan om bygglov).
 

2) Vi kommer att begäre, at alla vor fragår besvaras och Miljö- och Byggnämndenträffa berörda grannertillvindkraftverket och diskutera vor synnspunkter innan beslut om bygglov. Hvornär er detmöjligt? (Vi vil gerna mötes innan de tre veckers klagefrist til Länsstyrelsen)

Vittnesmål på at denna mail ärmottagetönskasmedoplyssning närvikan förvänta ossattfå svar på vor fraga.

Vänlig hälsning - granner til Hagstad Vindkraftverk

Ros-Marie Stenn - Fransson
Gunnar Fransson
Jeanette Fransson
Norrgården, Gisslaköp

Bengt-Inge Carlsson
Ann-Catrin Carlsson
Sorgaarden, Gisslakop

Kent Persson
Hagstad

Jan Utzon
Pernille Nørgaard
Valingsberg

Se bilag her:
https://docs.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVbW40SFRIemNBaWs/edit?usp=sharing


https://docs.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVUnltelNCeEpkT28/edit?usp=sharing

Överklagande av Vaggeryd Kommuns översigtsplan 2012

Til Forvaltningratten i Jönköbing
                                                                                               
19. februar

Tack för möjligheten att kommentera Vaggeryds kommuns svar på våra klagomål.

Der henvisas til bifoga brev.

Vi önsker en bekräftelse på att detta mail har mottagits.

Vänlig hälsninger ock tack for hjälpen

Ros-Marie Stenn - Fransson
Gunnar Fransson
Jeanette Fransson
Norrgården, Gisslaköp

Bengt-Inge Carlsson
Ann-Catrin Carlsson
Sorgaarden, Gisslakop

Jan Utzon
Pernille Nørgaard
Valingsberg

Läs brevat her:
https://docs.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVbDJGVDg3V2swNmM/edit?usp=sharing

Yttrande över ansökan om bygglov och anmälan enligt miljöbalken för tre vindkraftverk vid Hagstad

Vaggeryds kommun
Miljö- och byggnämnden
Box 43
568 21 Skillingaryd
 
                                                                                        9. december 2012

Hermed yttrande över ansökan om bygglov och anmälan enligt miljöbalken för tre vindkraftverk vid Hagstad (se bifoga)
 
Brevat vil i dag ocskå bliva sendt med posten med originale underskrifter  til Vaggeryd Kommun fra såvel danmark som fra Gisslaköp. Bekræftigelse på at denna mail er mottaget önskes.
 
Vänlig hälsninger
Jan Utzon
 
Läs brevat her:
https://docs.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVbW40SFRIemNBaWs/edit?usp=sharing

Överklage av Vaggeryd Kommuns översigtsplan 2012

Til Forvaltningratten i Jönköbing
                                                                                     26. november 2012

Vi önsker at ö
verklage Vaggeryd Kommuns Översigtsplan 2012. Der henvisas til bifoga brev "Domstolen".
 
När kan vi förvänta oss svar på våra över klagomål?
 
Vi önsker en bekräftelse på att detta mail med vores överklaga har mottagits.
 
 
Vänlig hälsninger ock mange tack for hjälpen

Ros-Marie Stenn - Fransson
Gunnar Fransson
Jeanette Fransson
Norrgården, Gisslaköp

Bengt-Inge Carlsson
Ann-Catrin Carlsson
Sorgaarden, Gisslakop

Jan Utzon
Pernille Nørgaard
Valingsberg

Läs brevat her:
https://docs.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVUnltelNCeEpkT28/edit?usp=sharing
Bilag
https://docs.google.com/file/d/0BzHgo172a_OVUnltelNCeEpkT28/edit?usp=sharing

Synpunkter til kommunstyrelsens förslag til oversigtsplan 2012

Til

Kommunstyrelsen

Miljo- och byggforvaltningen, Vaggeryd Kommun,

Lensstyrelsen i Jönköbing

                                                                                                                                9. august 2012


Hermed fremsendes våra synpunkter til kommunstyrelsens förslag til oversigtsplan 2012 i bifogad brev. 

 

Vi protesterer starkt över minskningen av ödemarken mellan Nyholm och Bondtorp och ett vindkraft plan, som inte tar hänsyn till ny forskning och nya regelverk för buller.

 

Vi önsker en bekräftelse på att detta mail med vores synpunkter har mottagits.

 

 

Vänlig hälsninger

Ros-Marie Stenn - Fransson
Gunnar Fransson
Jeanette Fransson 
Norrgården, Gisslaköp

   Bengt-Inge Carlsson
   Ann-Catrin Carlsson
   Sorgaarden, Gisslakop

  
Jan Utzon
  
Pernille Nørgaard
   Valingsberg

   Läs brevat här:

   https://docs.google.com/open?id=0BzHgo172a_OVRFdBSUVFWlAwcHM

Protest om den planerede miljöinvertering ved Hagstad Vindkraftpark

Til

Jönköbing Len

Vaggeryd Kommun, Miljo- och byggforvaltningen

Green Extreme

  1. august 2012

 

Hermed brev om den planerede miljöinvertering ved Hagstad Vindkraftpark som vi tror är otillräcklig. Våra synpunkter och förslag visas i bifogad brev. 

 

Vi önsker en bekräftelse på att detta mail har mottagits.

 

Med vänlig hälsninger - grannar til Hagstad Vindkraftpark

   Bengt-Inge Carlsson
   Ann-Catrin Carlsson
   Sorgaarden, Gisslakop

   Ros-Marie Stenn - Fransson
   Gunnar Fransson
   Jeanette Fransson
   Norrgården, Gisslaköp


  Jan Utzon
  Pernille Nørgaard
  Valingsberg


Läs brevat här:
https://docs.google.com/open?id=0BzHgo172a_OVSnBuSkxCSC16QWc

Hagstad Vindkraftpark – maskinrelaterade hälso- och säkerhetsrisker

Brev til Green Extreme og Vaggeryd kommun d. 5. juni 2012.

Läs brevet här:

https://docs.google.com/open?id=0BzHgo172a_OVRE9MV202eFByVGM

Kommentarer till miljöanmellan/samrådsunderlag, Hagstad vindkraftverk avseende bullerberäkningar

Til
Vaggeryds Kommun
Miljo- och byggforvaltningen
att: Dorte Schuldt

Greene Extreme
att: Isabel Isakson
                                                                                                            d. 30. april 2012


Vi har modtaget informationsbrev fra Greenextreme ca. d. 16. april 2012 med orientering om mulig opførelse af 3 vindmøller ved Hagstad. I Miljöanmälan Hagstad vindkraftpark side 6 står "Denna för Hagstad vindkraftpark ska ge läsaren en bättre inblick i projektet och möjlighet att ta ställning till om projektet är hållbart för att driva vidare". Vi har gennemgået projektet og finder informationen i materialet meget mangelfuldt og fejlagtigt. Ny international forskning viser entydigt, at vindmøller kan medføre store helseproblemer i form af fx søvnbesvær, hovedpine, træthed og tinnitus, som følge af den støj møllerne udsender. Der er derfor i dag stor enighed blandt forskere om, at vindkraftvarker skal placeres i en afstand af mindst 2 km til beboelser. Svenske ejendomsmæglere siger nu, at huse, der ligger inden for en radius af 2 km fra en vindmølle kan være svære eller umulige at sælge, hvilket kan betyde store økonomiske tab for beboerne. Det er derfor meget utilfredsstillende og uacceptabelt, at denne miljoanmälan ikke på nogen måde beskriver disse vigtige problemer for beboerne, der skal bo tæt på møllerne. Der findes mange andre brister og fejlagtige oplysninger i miljöanmälan, som derfor reelt er helt uanvendelig som beslutningsgrundlag. Der henvises iøvrigt til vedlagte dokument, som i förste omgang kun vedrörer bullerberäkning og som er udarbejdet med hjälp fra experter på området. Som det fremgår vurderer vi, at dette vindkraftprojekt ikke är hallbart att driva videre og at det bör stoppes. Forsigtighedsprincippet bør klart anvendes.

Vi vil afslutingsvis gøre opmærksom på, at det ikke er alle berørte beboere i området, som har modtaget informationsbrevet fra Greenextreme. Informationsbrevet er samtidig meget kortfattet, da der i brevet henvises til en hjemmeside, hvor beboerne selv skal hente miljøanmelden og skrive det ud. Alt relevant materiale burde være sendt ud med posten, så man sikrer sig, at også berørte beboere, som ikke kan håndtere en computer får den vigtige information. Vi opfordrer til, at der snarest afholdes et informationsmøde om projektet. Det er vigtigt, at vindkraftudbygningen i Vaggeryds Kommun sker i tæt samarbejde med beboerne i området og ikke henover hovedet på dem.

Vi onsker en kvittering på, at denne mail er modtaget af såvel Vaggeryds Kommun som Greenextreme.

Med venlig hälsninger

Bengt-Inge Carlsson
Ann-Catrin Carlsson
Sorgaarden, Gisslakop

Ros-Marie Stenn - Fransson
Gunnar Fransson
Jeanette Fransson
Norrgården, Gisslaköp

Christina Granquist
Hans Elf
Gisslaköp

Pernille Nørgaard
Jan Utzon
Valingsberg


Läs brevet här:
https://docs.google.com/open?id=0BzHgo172a_OVOVFKVkpSREJVdlU

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.10 | 12:42

Man vädjar nu till miljöminister Åsa Romson om hjälp att stoppa projektet. Se här: http://skillingaryd.nu/nyheter/hagstadbor-soker-stod-hos-miljoministern

...
16.05 | 14:31

Bygglov för tre vindkraftverk i Hagstad. Beslutt vil blive overklaget. Se mere i menuen under "Bygglov bevilja".

...
16.05 | 14:19

En mycket trist dag: Bygglov för tre vindkraftverk i Hagstad: Se här:
http://skillingaryd.nu/nyheter/bygglov-for-tre-vindkraftverk-i-hagsta

...
23.12 | 14:45

ute i havet, är ju en bra ide som redan används, tillgång på lämpliga platser? Vågkraft i stället? Vad tycker sjöfarten, vindkraft syns men vågkraft?

...
Du kan lide denne side